Sondje à toûrnëkèt

Èn årtike di Wikisource.
Aller à la navigation Aller à la recherche
Sondje à toûrnëkèt
2021
Sondje à toûrnëkèt

À tot momint l’ rëdau, pad’vant l’ fënièsse au laudje, së rimplëchéve à p’tët brût, èt r’tchaîr paujêre. Pa côp, lë vint choyéve lès lates dès rayènes èt ça r’chonéve à dè l’ mësëque. « One mësëque de manouche » sondjéve-t-ë.

I soketéve, achîd à l’ tauve, èvou s’ tièsse clincîye dëssë l’ ployûre dë s’ brès. Mins à mëtan èdwârmë, ë n’avot ni co pièrdë tote së tièsse. Ë s’ sintéve come bagnî dins s’ somây èt d’ssë l’ minme timps, ël avéve co l’ëdéye dë tot ç’ qu’ë s’ passéve tos lès djoûs autoû d’ lë.

Dins s’ sondje, one saquî v’néve dë lî dîre qu’on vî mononke avot soflé s’ dairëne bauye. On vî mononke, qu’ë n’avot jamaîs vèyë dë s’ vëkaîrîye, qu’ël arot yë bén dè mau à lî mète on vësadje. Ç’ mononke là, n’èstot rén por lë, èt maugré ça, ë tchûléve come one madelin.ne, tot-à faît dësbautchî pa l’ doû què l’ djondéve.

Ça s’ passéve dë l’èsté, dins one maujone qu’ë s’avot payî po sès condjîs, è l’ Italîye, è l’ France, è l’Èspagne, quétefîye ? Insë, raspouyî dëssë l’ tauve d’one man.nète cûjëne, ë brèyéve dins l’ nwêreû.

Padri lë, one grosse dondon cûj’néve rademint à dîner d’ssër on rèchaud à gâz quë chëfléve. On p’tët raupin, sins pont d’ këlote, abrokéve è l’ place èt moussî foû à tot momint, au d’trëviès d’on rëdau d’ rondèles dë bwès. Lë croûwe lëmîre dè l’ rouwalète mousséve èvou lë, po r’tchaîr së l’ tauve èwou qu’ l’ome cossèméve sès pwin.nes.

Ë n’ conèchéve ni ç’ mau-ontieûse fème la, ni d’ pës qu’ l’èfant, tot man.nèt èt ossë rènant quë l’ diâle.

— « Taudje, ç’ n’èst ni è tchûlant quë t’ vas fé quénzin.ne, po nos p’lë r’pachë èvou one fayéye crosse dë pwin ! » a-t-èle awé l’ fème. »

Ë s’a malaujîyemint r’toûrné po l’ razouyî. Èlle aveût dès brès tot roselants come dès djambons d’ noûrin. Sès massales pindîn´ pad’zo s’ minton. One céngue sèréye dëssë s’ vinte rastënéve on nwêr dëvantrin. On lî vèyéve sès crauches ossî à chaque pîteladje.

I s’ sintéve pèneûs, télemint abatë qu’ë n’a soyë qu’ cheûre sès spales. Ë s’a fwârci po dîre cë quë li trotéve è s’ tièsse, mins l’ gnognot à moussî foû au d’ trëviès dè l’ rëdau. On l’a ètindër rbwârlé à l’ ëch…

Ça l’a dëspièrté d’on plin côp.

Ë s’a r’drèssî, sankènaîwe. Së keûr batéve li bèrloque. À l’ fënièsse, lë vint sofléve lë rëdau come on vwèle dë batia. Adon, d’en d’foû, one saquî à bwârlé.

Ë s’a lèvé au pës rade, sins yèsse d’assène yinte së somây è sès sondjes. Ël a rawaîtî pa l’ fënièsse.

Lès lëmires dë chaque costé dè l’ vôye lî p’lîn´ aujîyemint mostrer ç’ qu’ë s’ passéve. On-ome djambléve. À l’ têre, tot jësse pad’vant s’ maujone, one foume èstot stindoûwe. Ël a v’lë criyî, mins, mouwé qu’ël èstot, n’a rén qu’a potchî foû d’ sès lèpes. I n’a polu sûre èvou sès-ouys, quë l’ coûsse dè l’ djin quë pètéve èvôye. Ël avot è l’ëdéye dë sayî dè l’ rëconèche po pës taurd. Mins l’ome èstot d’dja lon. Ë rintréve së tièsse yinte sès spales : on grand maîgue, rotant à bachète, quë catchéve së bënète po qu’on nè l’ rëconèche ni. Dëdja, on nè l’ vèyéve pës, ël avot plonké yinte deûs maujones.

C’èst seûl’mint adon qu’ë s’a okëpé dè l’ djin, racafougnîye come on mwârt pad’zo s’ fënièsse.

Qwè faléve-t-ë qu’ë faîye ? Ça lë strindéve. Ë-n-avot s’ keûr quë wachotéve à mwârt. Pont d’ lëmîre dins lès-ôtès maujones d’avièr la. Pèrson.ne n’avot rén ètindë. Tot lès d’vants èstîn´ nwêrs, aveûles ; por zèls, c’èstot dès gâyes. Ël arot yë vèyë dè l’ lëmîre à one fënièsse, ça ârot d’dja stî pës rapaujant, mins là, rén !

Èt savë qu’ël èstot l’ seûl à-z-avë vèyë one saqwè, c’èstot co pës pèsant à sopwârter. Ël avot d’dja peû, ; ël a atrapé frèd ; tot d’on côp, sès niêrs èl lachîn´, à piède sès faus dints. Ë s’a ratrapé one miète po s’ p’lë moussî.

À pîds d’tchaus, ël a plonké dins sès solers sins lès lacî. Ël a drovë s’-t-uch. Së l’ pavéye, ë n’avot ni on tchén. Ë s’a avancë tot doûcètemint. Lë foume èstot à sès pîds.

Cë qu’ël avot prind por on mwârt, cë n’èstot qu’ dès viyès loques. Ël î à mètë s’ pîd po veûy së c’èstot bén ça. One tchiproule à potchî foû. Li frou-frou d’one oulote quë d’véve yèsse à l’awaîte come lë, à plonké d’ssër lèye èt l’èpwârter dins l’ nwêreû. Ë s’a wasë ployî po ramasser on nwêr casaque qu’ël a razouyî comëfaut au d’bout d’ sès mwins. À l’ têre, ë-n-avot co on tèchë d’ lin.ne, one èchêrpe, èt one këlote dë v’loûrs èvou one sëtrwète céngue dë cû.

Qwè fé asteûre ? Lèyî tot ça véla ? S’aler r’coûtchî ? Tèlèfoner aus gabelous ? Ramin.ner lès moussemints è s’ maujone po lès p’lë spèpî à s’-t-auje ? Oyë, c’èst ç’ qu’ël a faît…

Ël a r’moussî è s’ maujone come on zwèpeû. Dins l’ casaque, ël a trové on pôrtèfouye ûsé à bokèts, one cârte d’idintité, on p’tët coutia, on paquèt d’ toubac´ tot spotchî èvou lès fouyes po rôler sès cëgarètes. Dins lès potches dè l’ këlote, on mouchwè plin d’ song, deûs clés, èt saquants pîces di manôye.

Ël à mètë tot ça së l’ tauve dëvant d’aler pinde lès loques è l’aléye : l’èchêrpe pouwéve lë tinture d’iyôde et l’ tèchë l’ souweû. Dins l’ pôrtèfouye, pont dë liârds. Saquants vîyès fotos èt one cârte d’idintité po lès-ètranjér´, à s’ nom sins manque : A. Bagant.

Ça n’ lî d’djéve rén ! Mins tot r’waîtant l’ foto, ë s’a rapèlé s’ sondje : lë vësadje dè l’ grosse fème dins l’ cûjëne, l’arnauje èt lë, chagrëné mwârt.

Ë ’nn’èstot ni d’pës sorprins qu’ ça ! Por lë, c’èst come së ça s’arot yë arindjî insë. Ë vëkéve lë paskéye, ël èstot d’dins à tot jamaîs.

Come l’aîwe quë potche foû d’on soûrdant, l’angouche montéve dë s’ pârfond. Ë n’è sèrot jamaîs pës maîsse. Mins quî qu’ c’èstot, don, cët-A. Bagand là ? Quë l’avot d’dja faît tchûler dins sès sondjes ?

Poqwè après-avë moussî dins lès cotoûs dë s’ cèrvia, abroker po d’ bon èt-z-èraler t’t-ossë rwèd, tot lî lèyant dins sès mwins lès preûves qu’on n’ sârot aler conte ?

Ë s’ sintéve coudë, fén mwârt coudë. C’èst qu’ ça d’véve aler insë ! Èvou sès coûdes dëssë l’ tauve, së tièsse dins sès mwins, ë vèyéve bablou. Èt v’la qu’ sès-ouys së r’mètîn´ à courë. Èt v’la qu’ël avot l’ keûr gros. Asteûre, èvou s’ tièsse dins l’ ployûre dë s’ brès, ë s’ lèyéve aler dins s’ dësbautchance.

Au d’trëviès d’sès pwin.nes, ë r’conèchéve dès brûts : dès casseroles qu’on r’moûwe, lë chëflèt dè l’ rèchaud à gâz, l’èfant soyant come one gade à bèrwète…

Mins quand èst ç’ quë ça va taurdjî ?