Dëscomèladje d’on nwêr poyon, fou sqwaire/III

Èn årtike di Wikisource.
Aller à la navigation Aller à la recherche

III

Achide padri lë, dins l’auto, Jacky vèyéve deûs bourlotes, blankes come dès tchandèles, quë forpassîn’ fou dè l’ col dë lë tch’mîje dë s’ mononke. Dins l’ waitepadri, ë n’ vèyéve quë s’ drwèt ouy, tot seû. Ça r’chonéve à on « Picasso » Mins, quëne vîye dins ç’t-ouy-là. Ë rawaitîve lë vôye, èt pwis, tot bachant tanawète së paupîre, ë rawaitîve dë crèsse. Jacky savot bén qwè ç’ qu’ë razouyîve. Èt Chantal, èto ! Lèye, achide astok, à l’ place dè l’ mwârt, rëssatchîve së s’ cote quë li r’montéve jësqu’à l’ gros d’ sès djambes. Jacky së r’tapéve dins lès cosséns, tot sâyant dë n’ pës sondji, dè dârmë. Poqwè avot-èle prins place pa pad’vant ? Pace quë l’ mononke l’avot fwârci ; lès maîsses c’èst lès maîsses ? Mins lèye, n’avot-èle ni bén volë ?… Â !, qwè ç’ quë cès deûs tièsses-là avîn’ co a catchi ? Lès mint’rîyes, ça comince avou l’ pia, avou lë scaugne, èt d’après, ë-n-a cë qu’ë-n-a d’dins : nwêr come dë l’oûy. On n’èl sarot dîre. C’èstot byin pës aujë, avant ! Dëvant, ë-n-avot s’ papa. Ni todë gaîy. Mins ël apwârtéve dès bëstokes, lès laiyi tchair së s’ lét come së ça arot sti l’ Noyé tos lès djous. Ë-n-avot Twènète, lë vîye mèskëne, lë tchaufeû. Tortos à sès scôrdèles, rén qu’ por lë, në vëkant quë par lë. Qwè fyîn’-t-ës l’ëch dë s’ tchambe rèssèré ? Jacky n’avot jamais sondji à tot ça ! Ë sondjîve qu’ël alîn’ së catchi come Tchantchè, padri on rëdau, l’ovradje achèvé. Ë n’ voléve pës sofrë par zèls èt ël arot yë sti tot pèneûs dè sondji quë Twènète, Adriyin, èt min.me Chantal avîn’ leû vëkairîye bén da zèls : on vëkadje qu’ë n’ conèchéve ni, on vëkadje à paurt. Asteûre, ë sintéve bén qu’ë s’avot brouyi. Chaquën’ dë d’ zèls së r’plôyîve dins së s’tindéye da lë, qu’ë n’i arot ni soyë moussi. Ë n’avot pont d’ place por lë vailà. A qwè bon roter ?… Së c’èst po trover dès-otès djins, rëplôyis, rëclôyis padri dès mërâyes, rètrôclés padri leûs-ouy, leûs vësadjes ; à n’ ni soyë lès taper djës. On sospër à somadji fou dès lèpes da Jacky.

« Voloz one galète ? » a-t-èle ramadji Twènète.

« Mèrcë branmint dès côps. Djë n’a ni fwim. »

Quëne marote dè l’ fé todë mindji quand on voyadjîve avou l’auto. Twènète voléve-t-èle lë fé dâner ? Në vèyéve-t-èle ni lès maneûves dë s’ mononke ? Poqwè ?… Poqwè ?… Dès « poqwè » ; Jacky ènn-èstot kèrdji come one glaireûse twèle d’aragnes. Èt tos dès « poqwè » sins rèsponse. Poqwè ç’ quë l’ tchén avot sti spotchi ?… Ël avot yë peû ; d’acôrd. C’èstot-on-èsplëcadje da Chantal, on-èsplëcadje d’one djin d’assène, lë cë dès djins qu’ont peû dè grèter one miète po waiti cë qu’ë-n-a pa padri. Mins, poqwè ç’ qu’ël avot yë peû, l’ tchén ? Poqwè avot-ë sti r’bouré së l’ pavéye ? Pont d’avance dè cachi, ë n’è potcherot ni fou d’ sès « poqwè ». L’auto couréve au d’ trëviè dès potias, tot spëtant lès-aiwes së lès bas costés, rauyant dès cochètes à l’âye së lë strwète vôye. Jacky inméve bén ç’ bouriatadje-là. Gamin, ël avot sovint sondji qu’ël èstot one sôrte dë « Bioman », on cwârp dë fiêr, avou dès brès d’acë. A qwè bon oyë dès brès d’ méguèrlot, dès djambes come dès stèpias d’ pwèdrome, sins fwace, quë pèsenèt èt quë n’ vos sièvenèt qu’a vos-aclaper dins vosse lét ? Pa côp, ë s’ fiéve apwârter lès gazètes dins s’ tchambe. Ë compërdéve à fotche. Tos lès coureûs à vélos, lès bocseûs… Ë-n-avot todë dès djon.nès crapôdes avou dès boyéyes dë fleûrs, quë stindîn’ leûs massales por on bètch. Èt zèls, ës clincîn’ leû mëzon tot frèch come po-z-agni…

Lès-ouy da Jacky ont tchait së l’anète da Chantal, fëne come l’amougni. Dès tènes poûy come dès plëmions, èt quë tron.nîn’ à momint. Dë d’là, ël ont saut’lé së s’ mononke, sès mwins carèssîn’ lë volant, dès grossès pèsantès mwins, sès-ongues côpés à caré. L’awîye dè l’ compteûr ossîve së l’ 110. On-arot djëré qu’èle mèsëréve, ni l’ vëtèsse, mins l’ fwace dë s’ mononke, lë tchaleûr quë couréve dins sès vwin.nes. One fwace qu’on n’ vèyéve ni, mins qu’on sintéve. Jacky avot todë crwèyë à cès fwaces-là. Ël oudéve ça come on tchèt. Dë d’dins s’ lét d’ croufieûs, ë sintéve lès fwaces dè l’ maujone, lès tracasserîyes dès pîces vûdes à l’ valéye, lès pétales quë tchaiyîn’ dès fleûrs quë sètchëchîn’ dins leû bocau dins l’ grande place. À l’ vièspréye, pa l’ fënièsse dë s’ tchambe grande au laudje, ël advënéve lë vûde qu’avancëchéve paujêremint pa d’zo lès maronis dès Rindindjes… Quand’ ë voyadjîve come ça, èst-ç’ qu’on l’ vèyéve, lë ?… On n’ poléve ni l’ veûy pësqu’ël èstot dins s’ lét. Mins maugré tot, ë d’véve bén oyë one saqwè da lë en d’ fou dè l’ maujone, ou dè bén, ë n’arot ni soyë advëner lë cope à l’ cwane dè l’ garadje… Lë mèskëne dès vwèséns… One miète pës taurd, on-ètindéve sès talons à awîye bate lë pavéye èt courë po rabroker adlé sès maîsses… Pës lon, c’èstot l’ djârdén dè l’ méd’cén… lë vint cochoyéve on rëdau… ça sintéve l’aurzîye, lès mwatès fouyes. Ë-n-avot dès warmayes autou dès rèvèrbêres. Èt co pës lon… Jacky arot co polë aler pës lon, mins ël avot peû dè skèter l’ fén cwârdia tinki à mwârt, quë rastënéve së dobe ralôyi à s’ cwârp à mëtan èdârmë. Së dope qu’on n’ vèyéve ni èt quë voyadjîve dins l’ monde dè vëkants. D’on zoupeladje ë rabrokéve pa pa d’zeû lès mërâyes. Së pa n’avot ni ç’ fwace-là ; ë ’nn-èstot seûr. Ë n’avot pont d’ëdéye non pës. Twènète, quë dè contraire, ël li arot bén trové on cèke dë mwais sôrt, on cèke dë mwârt, one ûsance dë grète à grète. Èle chonéve së piède dins l’ cûjëne ou dins l’ grande place come one gote d’intche dins on vêre d’aiwe. Po s’ mononke… c’èstot pës malaujîye. Ël agnîve autou d’ lë à gros dints. On-èstot oblëdji dè l’ rawaiti, èt dè veûy èvë sès jèsses, së grosse vwè, lë brût quand’ ë rimplëchéve sès peûmons, tot crwèjelant sès gros dwègts… Lë, on Bota ? À n’ ni crwêre ! Èt portant, ël in.méve bén dè l’ fé valë : « Më qu’è-st-on vrai Bota ! », rén qu’ po-z-oyë l’ plaijë dè veûy së frére bachi s’ tièsse. Jacky razouyîve së carûre dë boû quë spotchîve lès cosséns, quë strëtchîve pa tos costés. Èt todë s’t-ouy d’oulote au mëtan dè l’ waitepadri, come s’ë s’arot d’mèfyi, come s’ël arot sintë qu’ë fiéve laid à s’ dos.

Tot d’on côp, l’ ronron dè l’ moteûr a flauwë. L’auto a sèré së s’ drwète, courë së s’ pwèds.

« On taudje, Mononke ? »

« Oyë, ë m’ faut prinde dë l’èssence èt dj’a mau mès d’gnos. Ça m’ f’rè dè bén dè roter saquants mètes. »

L’auto a taurdji astok dès pompes d’amon l’ Djaquèt.

« Vos v’noz avou më, m’ fë, dè timps qu’on fait l’ plin ? »

M’ fë ? Jacky vèyéve èvë dès-abëtëdes come cëtèllâl, ël a r’clapé l’ portiére dë râje.

« Èt bén, comint ç’ quë të t’ sins, m’ fë ? »

« Bén… au mia. »

« On t’arot yë èlèvé autrëmint, ë-n-a lontimps quë t’ roteros. Todë dins dè l’ wate ! Avoz dandji d’ ci ? Avoz dandji d’ ça ? On-arot yë dët qu’ël èstîn’ bënaujes dè fé on d’mé-cougni avou vos. Â, së dj’aro polë fé à m’ môde ! Mins të conès t’ pére, in !… Todë dès coyetadjes èt dès d’méyès mèsêres. Dès-ëstwêres à n’ pës soyë-z-è sôrtë. Më, djë dë qu’ë n’ faut s’ fiyi qu’a lë-minme »

Ël a apëci l’ brès da Jacky, l’ sèrer à li fé mau.

« Të m’ a comprins ! Në s’ fiyi qu’a lë-minme ! Yinte quates-ouy là ; të n’ satchîves ni one miète fwârt së l’ cwade  ? »

« Comint ? »

« Faut ni m’ raconter dès bièstrîyes, vwès’. Së t’ n’ aros pës soyë boudji tès djambes, lë r’bouteû là, quë dj’ n’ sé d’djà pës comint ç’ qu’on l’ lome… Malëce ?… Mélis’ ? Èt bén, ël arot polë t’ kèkyi jësqu’à l’ novèl an ; ë n’ t’arot jamais r’mètë së pîd ! »

« Vos d’nez à ètinde… »

« Auwe !, djë n’ dë rén… Dirèc’ së vos grands tch’vaus là ! »…

« T’as todë bén fait dès séndj’rîyes po yèsse bèsogni à l’ laume ! Ë faléve todë yèsse à tès scôrdèles. Todë à tchûler quand’ të n’avos ni one cote po t’i catchi. Adon, quand të n’as pës yë t’ mame… Ô, djë sé bén qwè ç’ quë të m’ vas dîre, t’as tchait malade dëvant dè soyë… C’èst jëstëmint ça qu’ dj’a dès maus à-z-avaler ! »

Jacky waitîve lès pompes, lë èto, ë n’avot jamais comprins. Èt co lë r’bouteû, ni onk sins manque, po comprinde. Ël a lèvé sès-ouy së s’ mononke :

« Djë v’ garantë quë djë n’ savo pës roter. »

« Dëjoz cë qu’ vos v’loz. Djë v’léve jësse vos mostrer qu’avou më, vos n’avoz ni à fé à one bièsse. C’èst ni à on vî séndje qu’on-aprind à fé dès grëmaces. Djë sondje à t’ papa, téns, v’là cor onk, waite, quë boutéve à l’ lache : on gamin croufieûs ! À chonance dë d’ rén, ë t’ècoradjîve dins t’ plan. Ça l’arindjîve bén t’ maladîye ! Ni moyén d’ li causer. N’avot todë one astantche. Chaque côp quë dj’ voléve èstrëmer one saqwè ou bén li d’mander dès comptes, c’èstot todë brok dë viole. Ël avot mau come po rinde së-t-âme. Ë m’ rèspondéve : « Pës taurd… Dj’a trop d’ mësére së mès cwanes… l’èfant !… Faut quë dj’ li trove on novia méd’cén… » Èt adon më, po n’ ni passer por on bouria, djë toûrnéve më tchaur. Rèsëltat, lë djou d’audjourdë, nos-èstans près’ à bwêre on bouyon. Seûl’mint, më, djë t’ dë qu’ dj’a prins mès sognes »

Jacky èstot blanc-mwârt : « Dj’èl vwè èvë. » : sondjîve-t-ë, « Dj’èl vwè èvë, ë m’ dësgostéye, dj’èl vwè èvë ! » Ë l’a lachi là èt racourë à l’auto.

Chantal avot r’prins s’ place. Twènète ratindéve, astampéye, raspouyîye së l’ capot. Èlle èstot tote ratchitchîye, mins sès vëkants p’tëts-ouy n’è pièrdîn’ ni one. Ës spëtîn’ d’onk à l’ôte : sûtis, causë bënaujes. Èlle a r’clôyë sès massales sins dints quand l’ mononke s’a rachid, tot fiant grigni lès r’ssôrts. Co fwârt lèsse, èlle a zouplé l’ dairëne dins l’auto. Së mwin, tote rèche, a carèssi l’ pougn da Jacky.

« Djë n’ so ni malade ! » a-t-ë grogni.

Ël èstot bén oblëdji dè r’conèche quë s’ mononke n’avot ni tos lès twârts quand ë li d’jéve qu’ë-n-avot jamais qu’ dès cotes autou d’ lë : Mami, Twènète, Chantal… One tos’ ? Dirèc’ one mwin së s’ tièsse. One vwès po zûner dès doûs mots à s’-t-orâye. C’èstot lë, l’ maîsse, mins c’èstot zèls qu’ènn’èstîn’ maîsse. Èt po dîre lë vrai, ça li chonéve byin bon dè yèsse djondë pa cès doucès mwins-là. Combén d’ côps n’avot-ë ni fait chonance d’atraper on daurnion po sinte autou d’ lë lès cafougnadjes dë cès cotes-là, lès cwârsadjes, ètinde leûs vwès chëch’loter : « Më p’tët ! » Qu’ë fiéve bon d’ s’èdârmë paujêr’mint pa d’zo leûs-ouy plins d’ tinreûs èt d’ transes. Èt l’ face lë pës tinre, c’èstot co l’ cëne da Twènète. C’èstot todë lèye qu’èstot clincîye sër lë, quand ë s’ dëspièrtéve, quand ë s’èdârméve, à mëtan présint à lë… Vësadje astambërné dins sès rôyes, causë tot paf dè l’ veûy tant volti, s’ gamin. Èt pwis, quand èle së sintéve sorprîje, qu’on l’ rawaitîve, rademint r’prinde sès grands-airs : sère, èfrontéye, à l’ lache.

Jacky a r’ssèré sès-ouy, së laiyi covaner pa l’ rôkiadje dè l’ moteûr. Faléve-t-ë l’admète : avot-ë sti d’ complëce avou s’-t-astambërnadje ? Malaujîye à rèsponde à ça. Sès djambes në chonîn’ ni mwates. Mins ë s’avot mètë è l’ tièsse qu’èles në pourîn’ jamais sopwârter s’ pwèd. Quand on sâyîve dë l’astamper, ë-n-avot come on côp d’ chëflèt dins s’ tièsse, tot danséve autou d’ lë, èt ë d’vënéve moflasse yinte lès brès qu’èl sopwârtîn’. C’èst seûr come ça qu’ lès moudreûs qu’on va touwer, s’ laiyenèt à l’abandon yinte lès mwins d’ leû bouria. Ë-n-avot falë qu’ lès-ouy dë lë r’bouteû… « Èt së… së dj’aro volë m’ sov’në ?… » One drole d’ëdéye l’a strindë, come s’ël avot peû… peû d’ sès sov’nances. Ël avot yë ostant peû dè nachi dins sès sov’nances quë d’oyë courë tot seû dins l’ nwêr. Ça li fiéve one saqwè, come tchair dins on pës’. Ë stoféve. Portant, dëspôy todë, ë d’mèréve rasta, pa d’vant cès droles dë sov’nances-là, qu’ë n’arot soyë r’conèche, quë d’mèrîn’ cauveléyes dins s’ pârfond, sins sôrtîye. Jamais, ë n’arot dè coradje assez po s’avancë dins sès nwêrès sov’nances-là, sins brût, plin.nes dë rëscadjes, dë wâdjûres.

À l’ veûy à mëtan èdârmë, Twènète a stauré one couviète së sès djambes, èt Jacky a rouwé dès pîds.

« Laiyiz-m’ tranquële, à l’ dëfén. Foutoz-m’ la pais, ni moyén dè yèsse tot seû deûs mënëtes, non ! »

Ël-a sayi dè ratraper sès-ëdéyes… brokète ! Ë s’a sintë monter dins one râje tot r’waitant l’ dos dë s’ mononke. Tot Seû ! Mins, ë n’ l’avot jamais sti tot seû ! On l’avot pourë, gaté, cové come one djon.ne mam’sèle. Èst-ç’ qu’on s’avot d’djà d’mandé qui ç’ qu’ël èstot, lë, Jacky, cë qu’ë voléve ?

« Nos-i èstans ! Sèpt eûre, nos avans bén rôlè. » a-t-ë djaurgoné l’ mononke.

Tot l’ monde a choné pës paujêre, à s’-t-auje. Chantal s’a r’pingni, rëmète dè rodje së sès lèpes, së r’toûrner së Jacky, li fé on bia sorîre. Ël a sintë qu’èlle avot yë peû tot l’ voyadje. Èlle avot co dès-ouy d’oulote come s’èlle arot yë prins dè l’ drogue. Ça n’ dëvéve ni d’ trop li plaire dè yèsse cotchèssîye, d’yèsse trop rade rëmouwée. Èle comincîve a-z-atraper on dobe minton. « Èle mindje dë trop ! » Come Twènète èl razouyîve, ël a rawaiti par en d’ fou. Ël a r’conë lès bwès, lès prés autou d’ leû bén. L’auto a londji l’ grande mërâye avou dès kës d’ botâye së lë d’zeûs. Lès Botas n’èstîn’ jamais à leûs-aujes quë padri dès mërâyes, dès baurîres, dès vèras. Voléve-t-on catchi à tortos quë Jacky èstot-on croufieûs ? Portant, avou tote së stindéye, lë grande batësse èstot bén à on këlomète èri dè l’ prëmëne maujone. Èt, vailà, au vëladje, tortos savîn’… Quand ës l’ vwèrîn’, ës crîyerîn’ tortos au mërauke !… Twènète forguënéve après l’ clé dins l’ pârfond dè l’ satch quë li sièrvéve po voyadji. L’auto a taurdji pa d’vant l’ grande baurîre. On vèyéve lë grande aléye, sëpèsse, avou l’ solia quë pèrcéve à bokèt au d’ trëviè dès-aubes. Au d’ bout, lë d’vant dè l’tchèstia.

« Done. » dë-st-ë Jacky.

Ë voléve drovë lë min.me. Lès pintêres èstîn’ èronîyes. Ë n’avot ni assez d’ totes sès fwaces po drovë. Së mononke a-st-arëvé :

« Laî-m’ fé, mé.ègni ! »

D’on côp dë spale lë baurîre s’a pèté au laudje èt ël a r’prins s’ volant à s’t-auje.

« Djë m’i va à pîds » a-t-ë dët Jacky.

Ël a sûvë l’auto d’au lon. Bënauje dè roter dins lès-yèbes. C’èstot bon ; po l’ prëmi côp, c’èstot bon !… Ël a coudë one djène fleûr. Qwè ç’ quë c’èstot ? Ë n’ l’arot ni soyë dîre. Lès-aubes èto, ë n’ conèchéve ni leû nom, à pin.ne lès cës dès mouchons. Lë bwès së stindéve dë chaque costé. Jacky sintéve l’ënéye dè l’ crausse aurzîye, machîye avou lès mwatès fouyes èt lès p’tëtès bièsses quë s’è r’pachîn’. Èt totes lès plantes, là, on tchèrdon, lauvau, dès dints d’ tchén, on daîrén lairdjon. Lë èto, ël avot l’air d’one sauvadje plante malaujîye à saisë ! Quéquefîye bén qu’ël li faurot côper l’ cwardia d’avou l’ famële, po dëv’në on-ome come tos l’s-ôtes, on-ome à grosse tièsse, avou dès mwins d’ mënësse. Ë razouyîve sès longs féns dwègts qu’èl pëcotîn’ come dès-awîyes lès djous d’ tonwêre. Mami avot lès minmes… Ël avot ausse dè nachi dins l’ maujone. Lauvau, l’ mononke djëréve së l’ëch, lë bwès avot inflé d’ crouweû. Ël abrokéve en d’dins l’ prëmi, Chantal së sès talons. Twènète a fait on sëgne à Jacky dau d’zeû dè l’ pës ôtes dès montéyes, èt rabroker l’ dairëne. Tot d’ sûte, lès rayènes à batants ont r’dagni autou dès-ôtès fënièsses dë d’zos. Quënès sov’nances avot-ë aurdé dè p’tët tchèstia ? Dès sov’nances dès vètès coches quë blonç’nîn’, dès-agaces, quand on poussîve së tchèrète pa d’zo l’ombrîye d’on-aube, èt qu’ë dârméve së prandjêre, tièsse au r’vièrs, jësqu’à ç’ quë l’ solia vègne carèssi s’ vësadje à d’ trëviès lès coches. Sès djournéyes courîn’ come ça, à l’ kèwéye ; tortotes lès min.mes. Dè matén, ë djouwéve dins s’ lét. Quën-afront d’avë pièrdë tant d’ timps ! D’après l’ dïn.ner, ë fiéve prandjêre, èt Twènète, quë rassèrcîve astok, tchèssîve lès moches èt lès wèsses d’on côp d’ mouchwè. À l’ vièspréye, on ralëméve lë stûve ; lë tchambe èstot croûwe. Chantal tapéve lë caute avou lë. « Dj’èsto on mwârt ! » : sondje-t-ë.

Lès montéyes dè l’ pèron èstîn’ plin.ne dë mossias. Ë s’a r’trové dins l’aléye, lë daladje dë nwêrès dales dë Mazy, lë tièsse dë singlé à l’ mërâye, lë dobe voléye dès montéyes, lë rampe co d’ pës dèmonéye, lë pas d’ gré qu’avancëchéve pa d’zeû l’aléye. Èt dès-ënéyes à stofer, dès-ënéyes dë cauve, dë frèch bwès, dë pourîyès poumes. Ël ètindéve lès-ascauchîyes dë s’ mononke, èt Chantal quë criyîve à costé :

« Lë tauve èst vièrmoloûwe… èt lès tapës… Rawaitiz ! »

Ël a ascauchi lès prëmënès montéyes, lë rampe èstot èdjaléye pa d’zo sès dwègts, ë vèyéve tote së rote dins l’ pouchêre padri lë. Pont d’ lëmîre pa pad’zeû, lë pas d’ gré èstot spès à-z-oyë peû : à l’abandon. Ë s’a avancë, vèyë lès-ëch dès tchambes. Lë prëmëne, c’èstot l’ sëne, d’après, lë cëne dë s’ pa, èt au d’ dëbout lë cëne da s’ mami. Â drwète, ë-n-avot l’ cëne dë s’ mononke, lë cëne da Chantal, èt l’ dairëne quë d’mèréve todë vûde po së en cas. Mins les Botas në r’çûvîn’ jamais pèrson.ne. Ël a r’këlé jësqu’à l’ rampe au d’zeû d’ l’aléye. Pa d’zor-lë, Twènète couréve aviè l’ intréye tot criyant : « Jacky… Jacky… ». Ë rawaitîve lès nwêrès dales quë r’lûjîn’ à mërwè. En s’abachant one miète, ë s’ vèyéve come dins d’ l’aiwe au fond d’on pës’. Ë s’a r’ssatchi, lë vûde drovë à sès pîds li pèséve, li fiéve peû. Ë li a choné qu’ël avot d’djà vëké ça dins l’ timps… Ë ’nn’èstot pèrcé sûr… Ë s’ bachîve, one saqwè brûtîve, lë balanci d’ l’ôrlodje quéquefîye… Mins non.na. Ël avot d’vë sondji ça dè l’ nait, ë n’avot jamais pont yë d’ôrlodje à balanci à Gob’tindje. Cë qu’ë faléve, c’èstot drovë totes lès fënièsses, tos lès-ëch, fé moussi l’ lëmîre, ranairë, taper l’ vûde en d’ fou. Jacky a courë jësquà s’ tchambe, drovë l’ fënièsse, taper lès rayènes au laudje. Twènète èstot dins l’ coû, èlle a lèvé s’ tièsse avou s’ mwin tote sètche à sès-ouy :

« Vos m’avoz fait yë peû… Dëschindoz… Djë r’nètîyerè lès tchambes pës taurd. »

Bon ! Tot rotéve come së dès rays. Lès-ouy da Jacky ont r’batë tote së tchambe. Ni possëbe qu’ël avot vëké là d’dins, — lès papis d’ tapëss’rîye : à flëgote, — së p’tët strwèt lét spotchi pa d’zo sès plëmes dë canard. Lë glace èstot tote pëqu’téye. Au d’zeû dè l’ fënièsse, one laudje djène tache së stindéve së l’ plafond. On djou ë sèrot maîsse vaîcë èt ë l’ vindrot, leû tchèstia d’ Gobtindje. Dau d’zo, ël ètindéve djërer s’ mononke.

« Ë n’a pont d’ courant. » dëjéve-t-èle Twènète.

« Pont d’ courant… Pont d’ courant… Wadjiz avou më qu’ c’èst co l’ compteûr. Ça a co sti monté à l’ va rade ! Come todë, quand m’ frére vout spaurgni dès caurs !… « 

Jacky a poussi së l’ boton po ralëmer lès lampes ; pont d’ lëmîre. Tant mieûs ! Ë s’a glëssi dins l’ tchambe da mami, drovë lès fënièsses. Së cëgarète tron.néve dins sès dwègts. Ël a sti au r’grèt dë n’ ni l’oyë taper èvôye dëvant dè moussi là. Quéquefîye bén qu’ë choquéve lë mwate ? Qu’arîn’-t-ës dët, lès-ôtes tot l’ vèyant… Mami… Èlle avot vëké dins cès quate mërayes-là… Jacky toûrnéve à s’-t-auje dins l’ tchambe. Ë n’avot pës jamais r’moussi vaicë. Pate à pate, ël avot rovi comint ç’ qu’èlle èstot. Ë n’avot todë rén grand tchôse dëdins : on lét, one drèsse, deûs fastrous, on sècrètaire, on « Wesminster » së l’ tablète dè l’ tchëmënéye èt pa t’t-avau, one ënéye dë tchamossé, tanawète on cric-crac. Lès viêrs boutîn’ dins lès sûmis.. Lès viêrs… Jacky a passé s’ mwin së s’ front, r’lèver sès tch’vias. Ë li a choné qu’ël èstot vailà come on tourësse, fou d’ sès nanches. Mami avot ’nn’alé. On-avot condané s’t-ëch. Volà. C’èst tot ç’ qu’ë-n-avot. Ë n’avot pës rén à ratinde. Ayîr n’avot pës rén à mostrer…

Ë s’a achid pa d’vant l’ sècrètaire, rabachi l’ panau. Lë tchamossé dësmougnîve lès pintêres. Dès deûs costés : lès rëdants : vûdes. Poqwè ç’ quë mami i arot laiyi one saqwè ? Jacky a drovë l’ rëdant dè mëtan. Ë-n-avot on tauvia, mins l’ bwès dè l’ rëdant avot rinflé : ni moyén dè l’ drovë. Ël a d’vë lë r’ssatchi, flachi së l’ bwès po polë prësintér l’ tauvia au djou… Ë n’a ni saisë tot rade… C’èstot s’ portrait tot ratchi : lès tch’vias, lès blouws-ouy à mëtan sèrés, lès tènès massales, lë cwanes dès lèpes quë tchaiyîn’ one miète… Èt pwis, ël a vèyë lès pindants, rëpwâser l’ câde pace quë sès brès n’avîn’ pës lès fwaces po d’mèrer stindës.

Pa d’zo, on dëskëtéve à r’laye. Së mononke djëréve come on pid d’ tauve èt ël ètindéve dès brûts d’ maurtia. Jacky a rabachi sès-ouy së l’ portrait, razouyi l’ djon.nète avou sès clëcotias. C’èstot s’ mami !… Asteure, ë r’conèchéve lès pindants ; deûs cèkes d’ôr, ratatchis au d’ dëbout d’one tchin.nète qu’on n’ vèyéve causë ni. C’èstot sbarant, dès pindants aus-orâyes d’on-gamin ! Jacky a drèssi l’ câde së lë tch’mënéye, l’ raspouyi së l’ glace. Ë vèyéve lès deûs vësadjes, lë sénk astok dë l’ôte, one oupète dë tch’vias së lès deux fronts. Ë s’a r’këlé d’one ascauchîye, mins lès blouws-ouy ont d’mèré rlôyis avou lès sénk. Dins l’ nwêreû, ë d’mèrîn’ vëkant à l’impossëbe, fwârt doûs, one miète nawe come lès cës d’one saqui qu’a sti odé mwârt. Qui ç’ qu’avot dèssëné ça ? Poqwè l’avot-on tapé come ça dins-on rëdant dëvant dè r’ssèrer l’ëch èt d’ toûrner l’ clé ? D’èwou v’néve-t-ë ? Doze ans quë ç’ vësadje-là èstot dins l’ nwêr. Po qué pètchi ? È rawaitîve Jacky dau d’ fond dë s’ prîjon.

« Jacky ! »

Lë vîye Twènète. Ë n’arè jamais dë r’lache. Ël a fait on sëgne à l’ portrait come po d’mander on copladje. Lë blouw ouy chonéve së dëspièrter, volë li dîre one saqwè. Jacky a prins l’ câde pa d’zo s’ brès, courë fou dè l’ tchambe.

« Jacky ! »

Ël a r’moussi dins s’ tchambe à catchète. Èwou catchi l’ potrait asteûre qu’ë n’èstot pës dins s’ prijon. Lès mwins da Twènète forguënîn’ todë pa t’t-avau tot… Së l’ drèsse, en ratindant. Ël a grëpé sër one tchèyêre po l’ catchi padri l’ tchènau. Ël arot volë quë l’ mwate li done së pârdon.

« Jacky ! »

Twènète èstot d’djà së l’ pas d’ gré. Jacky a r’bouré l’ tchèyêre, fé chonance dë s’ rawaiti dins l’ glace dè l’ grande drèsse. Twènète a moussi.

« Vos pouriz m’ rèsponde ! »

Èlle a razouyi tot-autoû, dëmèfiante.

« Dj’a d’djà d’vë r’tchaufer vosse lacia, Jacky, rëd’chindoz ! »

Ël a ossi dès spales, falë trossi pa d’vant l’ vîye. Së lacia. Sès vëtamënes. Sès gotes. Sès greûjins. Bon Dië ! Quën arèdje. Bon Dië ! Ël a d’chindë. Së mononke në bwârléve pës, mins ë n’avot co pont d’ courant. On mindjerot à l’ tchandèle. Èwou èstot-èle Chantal ? Pèrson.ne dins l’ grande place. Së mononke èstot dins l’ cûjëne ; clinci së Chantal : à l’ djonde. Ël a rademint spëté së l’ costé quand’ ël a vèyë moussi s’ nèveû.