Novèles èt Binde à dèsséns/XXXV

Èn årtike di Wikisource.
Aller à la navigation Aller à la recherche

Dairén djoû dèl samin.ne à l’abatwêr de Djodogne.


« T’as rawaîtî t’ tévé, ayîr ? » « Non.na, ë-n-avot one sakwè quë valéve lès pwin.nes d’èsse vèyë ? « One vîye paskéye avou Marylin’ Monroe. » « Lèye, ça n’èst pës dès mantches po tès brès. » Ël èstîn’ raspouyî al baurîre dë l’abatwêr, à ratinde lë camion quë d’véve leûzi amin.ner dès grossès bièsses. « T’èvas è condjî ç-t-anéye cë ? » « Non, ni possëbe, ë m’ faut spaurgnî, po-z-achèver nosse maujone. » « Më, djë m’ènnè va por on mwès. » « T’as bén dèl chance : avou t’ mobil-ôme ? » « Seûr, djë n’ va ni prinde l’avion po deûs cint cénquante këlomètes. Bén bënauje d’ènn’-aler. On va al mér, l’ côte d’opale, èl France. » Lë Mik èt l’ Djan-Lou, ont cotourné l’ baurîre èt r’moussî dins l’ coû d’ l’abatwêre po-z-î aler ratinde lë camion. « T’as d’dja lès cèrtëfëcats ? » « Non.na, lë sècrètaîre d’adlé l’artësse, c’è-st-one blonde, èle rovîye todë tot. » « Oyë mins faît atincion à lèye, sés’, èle pës tchôde qu’on cabolwè. Èle frot tinkî one compagnîye di Tchèsseû Ardènès ? » « C’èst bén l’ vraî qu’èlle è-st-insë, mins djë waîte todë d’ lî causer d’au lon quand dj’a one sakwè à lî d’mander. Të véns avou nos-ôtes al fièsse à Gobtindje, dimègne ? » « Poqwè ni, djë n’a rén à fé, ça m’ tchandjerè mès ëdéyes. » « Më dj’irè dè matén, po mèsse al tchapèle Sinte Mari-Madelin.ne, èt r’passer bwêre on vère adlé l’ Kawè pa d’vant d’aler diner. » « Së dj’î va, ça sèrè d’ l’aprandjêre po lès coûsses à vélo. » Ël ont véyë l’ grand blouw camion braker à drwète, èt passer l’ pont së l’ Djausse po prinde lë vôye dë l’abatwêr. « Ë rôle co come on’ èfoufî, ça dwèt yèsse lë Guësse quë min.ne. Së ça sèrot l’ Tûr, ël irot bén pës paujêremint. » « Ë ‘nn’arè combén audjoûrdë ? » Mik a tapé on côp d’ouy dëssë l’ papî qu’ë t’néve dins sès mwins. « One véntin.ne. ? » « On ‘nn’arè co po saquants-eûres. »… Dë l’ôte costé dèl vôye, lë sîye cërkëlaîre à l’ électrëke dèl mënesier Sambrée, dëscochetéve dès-aubes èt lès trintchîs à plantches dins on brût d’ tot lès diâles. Tot bwârlant po couvrë l’ brût, lë Mik : « Të t’ rinds compte : t’âros t’ brès apëcî la d’dins ? » « Bon Dië d’ Bwès ! Ë faurot one pëtëte couyî po t’ ramasser ! » « Oye, quén s’bara ! » « Avou one èponje qu’ë t’ faurot ramasser ! » « Quén bordèl’ ! » Lë camion-rododo trëvièrséve lë coû èt s’ vënë taurdjî l’ long dès griles dë fiêr. Guësse, lë tchaufeû à bachî l’ tape-kë, èt drovë l’ëch aus bièsses. Èlle ont courë yinte lès baurîres. On sintéve lë peû quë fiéve frëmjî leûs nièrs pad’zo leû kû. Comint polîn’-t-èle oyë l’ mwinre ëdéye dë ç’ quë lès ratindéve. Ë n’a jamaîs pont yë d’ vatche qu’a chapé d’one abatwêr èt v’në raconter comint qu’ c’èstot dins l’ wérène d’on boutchî où d’ së r’trover dins one platenéye dë din.ner d’ këré. Quétefîye bén qu’èlle avîn’ è l’ ëdéye qu’on lès tchandjéve dë patëre po r’trover on pës bia pachis. Quétefîye bén qu’èle në sondjîn’ à rén. Èlle avancëchîn’ sins tûzer jësqu’al tîje dë fiêr dèl rèvolvêr à aîr comprëmé qu’aléve lès storner po todë. Èlle èstîn’ fëne crausses èt r’lûjantes, leûs pèsantès paupîres come grëméyes au nwèr dë gayète. Djan-Lou : « C’èst dès bèlès bièsses ! » Mik, n’a ni r’lèvé l’ parole. Dins l’ fond dèl camion, ë-n-avot on djon.ne via quë n’avot ni sûvë l’ troupléye. Mik a d’vë prinde one londje po l’aler qwaîre èt l’ fé d’chinde. Au solia, on ârot yë dët one bièsse moussîye foû d’on fëlm da Walt Disney télemint qu’ël èstot bia èt bén toûrné. Qu’èst ç’ quë fiéve la ? Ë waîtîv’ tot au toû d’ lë avou dès ouys quë n’ dëmandîn’ qu’ a vëker. Dès-ouys plin d’ bonté. Ë fiéve fièsse à totes lès aumâyes, lëzî r’ lètchî leû muzon tot fiant ossi s’ kèwe. « Razouye më ça ! Ë pinse qu’ël è-st-al fièsse ! » « Së ç’ n’èst ni malèreûs, po seûr quë l’ mame à crèvé, one së bèle bièsse ! Djè l’ mètro bén dins m’ pré èt l’ ténre po bëstoker m’ crapôde lë samin.ne quë vént, lèye quë vwèt së voltî lès bièsses. » « T’as qu’a d’mander à lë tch’vëyeûs. » « Quand ë m’ rawaîte insë, ça m’ faît sondjî à one saki ; mins à quî don ? » « Ça dèrot al Doguèt ? » « Djë sé ni, mins c’èst l’ vèrëté quë l’ Doguèt à dès-ouys dë via. » « Mèt mè l’ së l’ costé po l’ momint ! » « Téns qui v’la quî : lë pëchaude d’amon l’ârtësse. » Djan-lou s’a twârdë d’ rîre dè timps quë l’ solëde blonde abrokéve po-z-awè l’ouy dëssë l’ovradje. « Bondjoû lès-omes, vos-avoz lès papîs qu’ë faut ? » Djan-Lou lëzi a d’né : « Bondjoû Sandrine, Të véns bwêre on vère avou nos fén dèl djoûrnéye ? » « Mèrcë branmint dès côps, Vos-avoz carwaîtî avou l’IPG po veûy d’èwou qu’ lès bièsses vënenèt ? » « Come papî à mësëque ! » « Lès cèrtëfëcats : c’èst bén totès-aumâyes ? » « Tot èst d’assène, Sandrine, come vos dins mès sondjes. » « Tot va bén d’abôrd ! Bon coradje lès-omes, Mèrcë cor on côp po l’ vêre, ça sèrè por on’ ôte côp, mins c’èst bén djintë d’î avë sondjî : boune fén d’ samin.ne. » « À vos èto, Sandrine ! » Li djon.ne ârtësse a toûrné s’ tchaur, on a vèyë sès talonètes. Mik èt Djan-Lou avîn’ leûs lèpes findouwes à razouyî lë d’drî quë ossive à plaîjë, po d’-n-aler al cwane dèl batëmint. Djan-Lou s’avoz mètë d’ l’ôte costé dès baurires. Ë pousséve lès bièsse viès l’ Mik quë lès ratindéve padrî l’ëch dë plastik avou s’ pëstolèt d’abatadje. Ël a paujêremint mètë l’ pëstolèt së l’ tièsse dèl prëmëne. Ël a satchî së l’ tchén. Ça a faît on brût d’aîr comprëmé come quand on drove one botâye dë Champagne. L’aumâye a stî prîje dë strinses èt r’mouwer dès pates come one marionète, dëvant d’ së stinde al têre come tchaîte d’on’ avion. Djan-Lou à lancî l’ tapës po lès fé pinde. « Qui ç’ qu’è-st-al dëscotâyemint ? « Qwè yèsse ça ? » « Bén po lès cârcaces ! » « Oyë èt adon ? « Dj’a lès pinses quë c’èst l’ Doguèt, ël èst come kë èt tch’mîje avou lë tch’vëleû. Ë vëkenèt dins l’ minme vëjnauve, parèt . »

« Ë lî r’nètîye sès botes, on lètchaud tot-ëte. »

« R’lètche kë, oyë. » « À r’nauder ! » « Tè l’ pous dîre ! » Mik contënouwéve à stinde lès bièsses, tot causant avou Djan-Lou quë lès pindéve al tchin.ne d’abatadje po lès vüdî d’ leûs boyas. On-ètindéve come on brûtadje quë v ‘néve d’au lon. « C’èst bén vinrdë audjoûrdë ? » « Oyë c’èst le djoû dès végan’. Ë n’ sârîn’ ni passer one samin.ne sins nos v’në sôyî lès boubounes. » « Djë n’ lès pou sinte cèt’la. Qui ç’ quë dët qu’ lès salades èt lès lèguëmes non pont d’ mau quand on lès rauye ! » « T’as tot bon, èt c’èst co nos quë dwèt r’nètî leûs mëséres quand ël èrvont. » « One samin.ne, c’èst zèls et l’ samin.ne d’après, c’èst lès-imam’ ou lès rabins. » « Come tè l’ dës ! » À viès quatre eûres, leû bèsogne èstot quausë achèvéye. Lès carcasses pindîn’ al tchin.ne. Lès boutchîs polîn’ ataquer à vûdî lès bièsses. Lë sonerîye a r’dougnî por zèls polë èrâler. Ë n’ dëdèréve pës qu’ lë p’tët via dins l’ coû. Mik l’a v’në veûy èt lî v’lë d’ner l’ dwègt. Lë via lî a lètchî s’ mwin, tot l’ rawaîtant avou dèl peû dins sès ouys plin d’ douceû. Mik lî a passé one londje po l’èmin.ner. « Twè, të m’ faîs sondjî à one saki, èt djë n’ sé mète on nom d’ssës. » Djan-Lou à faît on sëne à Mik : « Boune fén d’ samin.ne ! » « Quétefîye à dimègne al fièsse à Gobtindje ? « Quétefîye. » Mik passéve dins l’ cwane èwou qu’on son.néve lès aumâyes. One bièsse cotapéye dë strinses si vûdéve di s’ song dins dès glumiantès tënes. Leûs-ouys èstîn’ fén nwêr come lès cias dès moches à tchau. Ë toûrnîn’ sins fé, assotës, bolants, come dès lîves dins on tchamp d’avin.ne. Pës lon, on’ ovrî côpéve lès pates d’one bièsse quë lès maus c’mincîn’ à dispièrter. Ça arëvéve co bén maugrè totes lès sognes qu’on pléve prinde. Ë lî a choné r’conèche lë Doguèt d’zo s’ casse, mins c’èstot on grand Nêgue quë vûdéve one aumâye dë s’ fwète èt dë s’ vèssîye avou one pëque. Ë s’a d’mandé comint ç’ qu’ël âvot p’lë prinde boû po vatche un grand Nwêr èt l’ méguèrlot Doguèt. Ël a taurdjî dè costé dès ovrîs quë rauyîn’ lès pias po lès mârtchand d’ kû. Mik trin.néve todë lë p’tët via al londje. Lë, ë r’loukéve sins fén, tot saîsë, l’ nwêr ovradje dès-omes. « Ê Doguèt, të n’ sés ni së lë tch’vëleû èst co là ? Djë vouro bén ténre lë via po m’ crapôde. Djë vouro bén qu’ë mè l’ rëssatche dèl lësse dë l’IPG d’ssë s’-t-indjole, të crwès qu’ë vourè bén.» « Faut sëgnî l’ bon ! » « C’èst po sès-ans londë. » « Quën-âdje ? » « Trêze ans. » « Bon, mins faurè qu’ tè l’ rachètes. » « Oyë, djë n’ sâro fé autrëmint, ë va co gangnî s’ crosse së m’ dos ! » « Pétèrs èst d’dja s’tèvôye al mér avou s’ féme èt lès-èfants. Faurè veûy avou lë londë. » « OK, on vwèrè avou lë londë d’abôrd. Të va al fièsse dimègne ? » « Non.na, s’ë faît bia, dj’îrè r’trover l’ Pétèrs. » « Come nos-avans dët d’abôrd. Bén dè plaîjë à tote lë famële. Mike a asplâné tot l’angar avou lë p’tët via quë tron.néve dëssë sès pates. Leû samin.ne achèvéye, lès djins dès burôs moussîn’ foû d’ leû bocau : ë n’ plîn’ mau zèls d’oyë dès song d’ssë leûs mwins èt d’ veûy lès bias-ouys d’on p’tët via plin dë strénces. Ël a taurdjî d’vant l’ sale èwou qu’on findéve lès bièsses è deûs èt dëscôper lès carcasses. Lë sôliète à l’élèctrëque taurdjîve, co tote tchôde d’oyë sôyî lès-ouchas. Ël a atatchî lë p’tët via al crépe d’one ran. Ël î a faît one dëmèye clé èt on nëk dë vatchi avou l’ londje po qu’ ë n’ pète ni èvôye. « Vola, vécë të sèrè bén. T’ès bén trop bia po qu’on t’ touwes dëdjà. Tè l’ sés bén qu’ t’ès bia, in ! Èt qu’ t’as dès bias-ouys, të m’ fais sondjî à one saqui. » Ël a carèssî l’ tièsse dèl via quë tron.néve come on fouya d’zo on timps d’ plaîve. « N’auye ni peû, p’tët keûr, tot va d’aler come one lète al posse. Djë t’ laî là ‘squ’à londë dè matén. Dins deûs djoûs, djë t’ véns r’qwaîre. Të vwèrès, ë faît bia a m’ maujone ! Ë-n-a on djârdén èt, së lë d’dri, one grande patëre èwou quë t’ pourès pachî à t’-y-auje. Më crapôde sèrè douce èt djintîye avou twè. » Ë lî a stî qwaîre on saya d’ aîwe èt rimplë l’ crépe avou dè cramé-lacia, mins l’ via n’avot ni ausse dè bwêre. Ë n’ s’a nin minme avancë po-z-ouder. Mike a sèré l’ lampe èr r’claper l’ëch pa drî lë. Mike a trëvièsé l’ coû ; vude. Vudes èto, lë salle èwou qu’on stornéve lès pourcias. Dë l’ôte costé dèl vôye, adlé l’ mënësier, lès moteûrs dès dèbëteûses à bwès fumîn’ co d’ tchôd, mins on n’ lès-ètindéve pës. On-z-arot yë dët qu’ tot l’ monde avot bagué d’ssë l’ lëne. Së-t-auto èstot l’ seûle quë d’mèréve co d’ssë l’ parking. Vos nè l’ sârîz crwère, lë pau d’ timps qu’ë faut à one quézin.ne d’ovrîs, po-z-apëcî leûs-autos èt courë bwêre on posson d’ brëne bîre ; pa d’zeû tot al fén dèl samin.ne. Tot ènnè va së rade, lès djins come lès bièsses… Ë savot bén èwou qu’ël èstîn’ : au cabarèt dèl Dinantais, à tûtî dèl fwate bîre ou dè pèkèt. Tot bënauje dè nèyî leû goyî, tot s’ racontant dès craussès prautes. Tot bënauje d’oyë achèvé leû samin.ne. Fén bënauje dè prinde one tane dë tos lès diâles, po rèfacer foû d’ leûs-ouys tot l’ song qu’avot machëré leûs mwins d’abateû. Fén bënauje dë tot rovî po deûs djoûs : stindë dins leû fastrou pad’vant leû télé. Ë-n-avot one place dë lîbe dëvant l’ cabarèt. T’aros bén dët qu’èle lë ratindéve. Ël a moussî foû dë s’-t-auto, mins ël a taurdjî pa d’vant l’ëch. Ë n’avot ni ausse dè bèrdèler, d’ lès choûter d’ssë leûs vantises quë n’ rëmontenèt jamaîs pës wôt qu’ leû céngue. Ël avot tot jësse ausse dë s’aler r’nètî èt prinde së femme èt s’crapôde dins sès brès. Ël a rôlé tot doucètemint po trëvièsser s’ vëladje. Po razouyî lès maujones dë blankès pîres, quë sopwanèt lès mërâyes, quë rabrèssenét lès fëgnièsses. On vëladje come cët-cë, faut dj’a courë lon po-z-è trover onk. Dès cwârbau plânîn’ au d’seû d’ lë. Ë n’ polîn’ ni oudé l’ pènéye dèl mwârt sëtitchîye dins sès loques, dëssë s’ pia. Come lë p’tët via, n’arot soyë veûy lë nwêreûs quë boguéve së keûr. Ël a r’moussî à s’ maujone, së fème èl ratindéve tot cujenant on boune platenéye. « Djë n’ më ratindéve ni à vos veûy së rade ! Vos n’avoz ni sti bwêre on posson avou vos soçons ? » « Vos m’ manquîz, dj’avot ausse dè yèsse avou vos-ôtes ! » Èle l’a rabrèssî a plin.nès lèpes. Ël a stî dovrë one boyâye dë vén. Lë brût dèl flote qu’a potchî fou dèl botâye lî a rapèlé l’brût dË s’ rèvolvêr à aîr. Ël a vûdî deûs grands vères. Ë lès-ont bèvë sins motë, kë blanc d’one lampéye. « C’èst dè bon, dè vraî ! » « Oyë, come vos ! » Së fème èstot achide së l’ cwane dèl tauve. Ël a sondjî : qu’èlle èst bèle. Ël a sondjî qu’èle lë rawaîtéve avou sès-ouys tot mouwés. Ël a co sondjî qu’ cèstot quétefîye à lèye quë lë p’tët via r’chonéve… « Sonia n’èst ni là ? » « Èlle è-st-èvôye adlé Jèrmin.ne qu’è-st-a scole avou lèye, èle në rabrokerè qu’ dins one eûre. » « Mmm… » « Dj’a ausse dë twè, faîs m’ frëmjî d’ bouneûr. » « Come ça, asteûre ! » « Oyë, là, tot d’ sûte, lë pus rade possëbe. Prind m’, come ça nos plaît, véns… » Ël a v’në d’lé lèye, èt passer s’ mwin yinte sès djambes. Ë poléve sinte tote lë tchaleûr dè monde au d’ trëviès dèl sëpèsse sëtofe dë s’ djin’s. Ël a bachî s’ culote èt r’vièrser s’ fème dëssë l’ cwane dèl tauve. Ë sintéve tote së fwace aler èt v’në dins s’ cwârps quë n’ ratindéve quë ça. « Rawaîte më dins mès-ouys. » a-t-èle djaurgoné tote mouwéye, « Rawaîte më dins mès-ouys, djë vous veûy të bouneûr dins tès-ouys drovë quand t’ârès t’ plaîjë. » Ë l’a rwaîti dè timps qu’ë lî përdéve tot doucètemint sès fèsses dins sès mwins po l’ solèver, po alèr l’ pës lon possëbe dins s’ pârfond. Ë savot asteûre à quî qu’ l’ouyâde dèl pëtët via l’ fiéve sondjî, cë n’èstot ni à s’ fème, ni à s’ crapôde, c’èstot à s’ prëmî tchén, Gamin. C’èstot l’ minme ouyâde quë l’ cëne da Gamin. Ël ènn’-èstéve sûr. C’èstot on bastaurdé, comachî come one rate avou one bûse dë stûve. Todë à courë lès pîssintes. Todë près’ à grëper come on roncén së totes lès lèches. Ël èstot l’ père dèl mëtan dès djon.nes dë tchén quë s’ pormin.nîn’ dëssë lès vôyes dè vëladje. On djoû, ël avot vèyë Gamin grëper Élsa l’ tchén d’ tchèsse dèl gârde. Lë gârde s’a avancë pa padrî èt l’atraper pa s’-t-anète. Ë l’a amin.né padrî l’ tchèrë. Spotchî s’ tièsse dëzo së d’gno. Prinde deûs brëques èt li sbrotchî sès bijous d’ famële. Ça a faît on p’tët brût, tot sètch, come deûs gâyes qu’on spotche one conte l’ôte dins sès mwins. Lë pôve bièsse a bawulé d’ surprîje èt d’ mau, èt s’ couru catchî fé l’ pôye crèvéye. Adon quë s’ fème s’aband’néve paujêremint. Mike a sintë qu’ sès fwace tournîn’ à rén, quétefîye à cause da Gamin, quétefîye à cause dë l’ouyâde dèl pëtët via d’mèré tot seû à l’abatwêr avou one troupléye dë spirs dins s’ tièsse. Quétefîye pace qu’ël èstot naujë d’one grosse samin.ne à bouter.